מנהל/ת אגף איכות הסביבה ותשתיות

הקיף משרה: 100%

סוג מכרז : פומבי

תיאור תפקיד:

 • אחראי על ניהול, פיקוח ומעקב אחר ביצוע שירותי ניקיון, תברואה והדברה. לרבות שירותי איסוף אשפה על סוגיה, פסולת וגזם ואופן הסדרת סילוקם לאתרי מיחזור והטמנת אשפה מורשים.
 • פיקוח ומעקב אחר תחזוקתם השוטפת של שטחים, מבנים ומוסדות ציבור ברשות.
 • פיקוח ובקרה אחר אחזקת הגינון והנוי בשטחים הציבוריים, תוך מתן דגש לפעולות חסכוניות במים.
 • פיקוח ובקרה אחר פעולות למניעת מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים.
 • אחראי על ניהול תשתיות דרכים, מאור רחובות ואחזקת הכבישים והתשתיות.
 • תיאום ואישור כלל עבודות התשתית ברחבי העיר.
 • אחראי על תחום תנועה ובקרת הרמזורים.
 • תיאום, פיקוח ובקרה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים בתחום.
 • ניהול, ליווי, ביצוע ופיקוח על פרויקטים המבוצעים על ידי האגף משלב התכנון, הביצוע והעברה לאחזקה.
 • הכנת מכרזי פיתוח ואחזקה ייעודיים.
 • ניהול תקציבי, בניית תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, ריכוז עריכת מעקב ובקרה אחר לוח זמנים לתכנון וביצוע העבודות השוטפות והפרויקטים, ניהול ממשקים פנים עירוניים וחוץ עירוניים.
 • ניהול עובדי האגף.
 • מענה לפניות הציבור ברשות תוך קביעת סדרי עדיפויות לקדימות הטיפול ועל פי זמני תקן.
 • מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל עסקים או מינהל ציבורי

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימות הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.
 • עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.
 • עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.
עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.
עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.