דרוש/ה מנהל מחלקת ניקיון ואיכות הסביבה 

 דרוש/ה מנהל מחלקת ניקיון ואיכות הסביבה

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

 

תיאור התפקיד:

 • אחריות על נקיון העיר- פיקוח על עבודות הניקיון השוטפות בתחומי העיר: טיאוט, פינוי אשפה ביתית, פינוי גזם ועוד.
 • אחריות על מימוש מדיניות המשרד להגנת הסביבה ובכלל זה גיוס תקציבים, הובלת פרויקטים בתחום וביצוע הסברה.
 • אחריות על תכנון וביצוע תוכניות עבודה רב שנתיות לשיפור חזות העיר ושמירה על ניקיונה, לרבות תקצוב והתייעלות שרותי הניקיון, פינוי האשפה ואיכות הסביבה.
 • אחריות לטיפול בהשמדה ובהדברה של מזיקים בתחומי העיר.
 • טיפול במפגעים – מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.
 • להוות גורם מקצועי בתחום איכות הסביבה- מתן הנחיה מקצועית בכלל תהלכי העבודה בעיר, ייצוג העיר בדיונים שונים, פיתוח קשרים וכד'.
 • מתן מענה לפניות הציבור (בתחום האחריות) תוך קביעת סדרי עדיפויות לקדימות הטיפול ועל פי זמני תקן.
 • אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום האחריות (כולל ביצוע השוואות מחירים), בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.
 • ניהול מפקחים ועובדים.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום ע"פ הנחיות הממונה הישיר

 

דרישות התפקיד:

השכלה (יש לצרף תעודה)

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת סביבה או הנדסה כימית, הנדסת קרקע ומים, ביולוגיה, גיאוגרפיה, גאולוגיה, ניהול משאבי טבע וסביבה או תואר שני בתכנון ערים או: הנדסאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

 

דרישות נוספות:

 • רישיון נהיגה ב' בתוקף
 • היכרות עם תוכנת האופיס
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • שליטה בשפה העברית

 

דרישות ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ניסיון של 4 שנים בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :

 • יכולת ארגון תאום ובקרה
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי
 • יכולת עבודה בצוות עם גורני פנים וחוץ
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • עבודה בשעות לא שגרתיות

דרגת המשרה ודירוגה: מח"ר/ הנדסאים 39-41

כפיפות: מנהל אגף איכות הסביבה ותשתיות או מי מטעמו

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)                                                                                                                                                      יש להגיש עד לתאריך 29/9/22   

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

 

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ייתכן והמועמדים יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.

*המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד*