דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול בעיריית שדרות

היקף המשרה: 100%

סוג המכרז: חיצוני

תיאור תפקיד:

מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול.לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות.

עבודה בשיתוף פעולה מלא מול הגורמים הרלוונטיים ברשות לקידום הנושא.

ביצוע פעולות הסברה ושיווק התכניות, בתיאום עם אנשי המקצוע בתחום ברשות במקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

הכנת תוכנית עבודה מקושרת תקציב הכוללת שיתופי פעולה עם אגפי העירייה השונים ובכלל זה רווחה, חינוך, שירות לתושב ושיטור עירוני.

העלאת המודעות הציבורית למניעת תופעות תחומי הליבה ובכלל זה יצירת קמפיין עירוני.

הקמת קבוצת שומרי סף למניעת האלימות במשפחה.

הרחבת המערך הטכנולוגי וכניסתו לשכונות החדשות בעיר.

הרחבת המענה של הורות חושבת (הרצאות לאוכלוסיית ההורים למיגור תופעות האלימות )

הובלת פעילויות ואירועים עירוניים בתחום.

אחריות לריכוז דיווחים שוטפים למשרדי הממשלה ומיצוי תקציבים.

מטלות נוספות עפ"י הנחית הממונה.

תנאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 .

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.
 • עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.
 • עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

 

ניסיון ניהולי:

 • שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות

 • היכרות עם תוכנות ה – OFFICE, אינטרנט.
 • העדר עבר פלילי.
 • העדר רישום עבירות מין.
 • מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

 

כפיפות: כפיפות מנהלתית למנכ"ל העירייה כפיפות מקצועית למנהל אגף הרווחה ולגורמי

 

המקצוע במשרד לביטחון הפנים וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

 

דרגת המשרה ודירוגה: מנהל מחלקה, מח"ר 39-41 / תיבחן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף

לאישור משרד הפנים.

 

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)                                                                                                                                                 

 יש להגיש עד לתאריך 10/11/22  

 דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ייתכן והמועמדים יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.

*המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד*