דרוש/ה: סגן/ית מנהל אגף החינוך למנהלה ולוגיסטיקה (תפעול)

דרוש/ה: סגן/ית מנהל אגף החינוך למנהלה ולוגיסטיקה (תפעול)

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: חיצוני

תיאור התפקיד:

 • אחריות כלפי מנהל האגף וכלפי מנהלי התחומים המקבילים, על המצאת כל האמצעים והתמיכה הטכניים, הלוגיסטיים, והתפעוליים, הנחוצים להם.
 • שותף בתכנון רב שנתי של מבני החינוך בעיר.
 • אחריות כוללת על מוכנות מערכת החינוך לשנת הלימודים כולל היבטי בינוי, שיפוצי קיץ, רכש , בקרה ועוד.
 • אחריות על מערך ההזנה, ההיסעים, רישום, בטיחות ותקינה במוסדות חינוך
 • ניהול כח האדם המנהלי באגף ובכלל זה ניהול עובדי העירייה המועסקים בתי הספר מטעם אגף החינוך (מינהלניות, אבות בית וכו').
 • אחריות על ניהול ההתקשרויות עם ספקים חיצוניים בכל הנושאים הללו.
 • ניהול / אחריות כוללת על פרויקטים ותוכניות עבודה , קולות קוראים , תקציב תוספתי ועוד.
 • תאום ואינטגרציה בין הנושאים השונים ובין מנהלי היחידות המופקדים עליהם, מתוך ראיה מערכתית ומחויבות למיצוי וניצול יעילים, מיטביים וחסכוניים של המשאבים והאמצעים.
 • קידום תחום השירות באגף החינוך – עמידה ביעדי האגף בתחום שיפור השירות, קידום איכות המענה וטיוב השרותיות.
 • ממשקי עבודה וקבלת הנחיות מקצועיות מיחידות שונות בתחומים השונים כגון: איכות הסביבה, הנדסה וכו'.
 • מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד – המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 23 לחוק ההנדסאים – והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 3/23

או

 

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי

שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

כישורים אישיים:

יישומי מחשב היכרות עם יישומי – office

ייצוגיות

שירותיות

סדר וארגון

יכולת הובלה

עבודה בשעות בלתי שגרתיות

דרגת המשרה ודירוגה: סגן מנהל אגף  42-40+ בדירוג המח"ר, תיבחן העסקה בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: למנהל אגף החינוך

 

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות, המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)                                                                                                                                            

 יש להגיש עד לתאריך 10/11/22   

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש, לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • מועמדים העומדים בדרישות הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.

*המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד*