דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר

דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: חיצוני

תיאור התפקיד:

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

א. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

ב. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

ג. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

ד. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

ה. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

תנאי סף:

השכלה (יש לצרף תעודה)

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 23 לחוק ההנדסאים – . והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 3/23

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

וגם בעל תעודת הוראה .

 

דרישות ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה ) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות:

 • שפות- בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב- שליטה בשימוש ביישומי ה-OFFICE.
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 • הגבלת כשירות-
  • עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
  • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
 • רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 18-3 ,חינוך מיוחד עד גיל 21)

 

דירוג המשרה ודירוגה: חברה ונוער , דרגה בהתאם להשכלה.

כפיפות: כפיפות מנהלתית למנהל אגף החינוך, כפיפות פדגוגית – למפקח על הביקור הסדיר במחוז.

 

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה- 14.4.22

לבירורים ופרטים באמצעות דוא"ל: [email protected] 

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.