דרוש/ה רכז ביטחון צבאי שוטף (רבש"ץ)

דרוש/ה רכז ביטחון צבאי שוטף (רבש"ץ)

סוג מכרז: פומבי /פנימי

 תיאור התפקיד:

ממונה על השמירה ביישוב.

 

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול הבטחון השוטף ביישוב
 2. ניהול השמירה ביישוב בעת חירום
 3. קיום קשר עם גורמי הביטחון באזור היישוב
 4. ניהול המתקנים והציוד בתחום אחריות הרבש"ץ
 5. מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים

 

דרישות התפקיד:

השכלה (יש לצרף תעודה)

12 שנות לימוד

 

קורסים והכשרות מקצועיות (יש להציג אסמכתא)

 • רובאי 03 ומעלה. עדיפות לבעלי רובאי 05 ומעלה ולבוגרי קורס פיקודי בעלי רקע בטחוני רלוונטי.
 • הרבש"ץ יחוייב לסיים בהצלחה קורס רבשצים בתוך שנתיים מיום מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות נוספות

 • שליטה בשפה העברית
 • היעדר רישום פלילי
 • רשיון נהיגה מסוג ב' בתוקף
 • פרופיל רפואי מעודכן72 ומעלה, ללא סעיפי שמיעה וראייה
 • אישור בטחון מידע שניתן על ידי החטיבה המרחבית שהיישוב נמצא בתחומה
 • מגורים בשדרות

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • זמינות במשך 24 שעות ביממה
 • שעות העסקה גמישות בהתאם לצרכים המבצעיים.

 

דירוג המשרה ודירוגה: העסקה בחוזה סכומי בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות : כפיפות מנהלית למנכ"ל העירייה . כפיפות מקצועית למפקד החטיבה המרחבית שהיישוב נמצא בתחומה.

 

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש)                                                                                                                                                      יש להגיש עד לתאריך5.10.22

באמצעות דוא"ל: [email protected] 

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • ייתכן והמועמדים יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון.