מחלקת פיקוח על הבניה – אגף הנדסה

מחלקת פיקוח על הבניה

תופעת הבניה הבלתי חוקית היא תופעה רחבת היקף שהוגדרה בבתי המשפט כ 'מכת מדינה' הפוגעת בסדר הציבורי ובאיכות החיים של האזרחים, כמו גם בקיומו של הליך תכנון בנייה מסודר. מבנים הנבנים ללא פיקוח, ללא התאמה לתקני בניה מחייבים, ללא סידורי בטיחות נאותים, מהווים נזק בטיחותי ולעיתים גורמים נזק ישיר לאיכות החיים של הפרט והסביבה.

הצורך החשוב בקיומה של מחלקת הפיקוח מעוגן בחוק ומוזכר בחקיקה.

המחלקה אחראית על איתור עבירות, חקירת עבירות עפ"י חוק התכנון והבניה, ביצוע צווים מנהליים והחלטות בית משפט ומפעילה לשם כך סמכויות פליליות ומנהליות.

משימות המחלקה נגזרות מכוח מסמך מדיניות האכיפה שמתווה את פעילות המפקחים כך שיתבצעו באפקטיביות, באופן שווה ועל פי סדרי העדיפות.

מדיניות האכיפה וסדרי העדיפות מכתיבות את כל פעילות המחלקה החל בקביעת תכנית הפעילות השבועית, טיפול בתלונות והחלטה אלו עבירות אינן עומדות ברף לאכיפה, ניהול סדרי העדיפות לביצוע המשימות בתוכנית העבודה של כל מפקח בגזרתו בחלוקת שכונות העיר לאזורי פיקוח.

 

במחלקה קיימים מפקחי רישוי ומפקחי אכיפה:

תפקידם של מפקחי האכיפה לבצע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה וסדרי העדיפות על מנת לאתר עבירות בנייה חדשות שמתבצעות כרגע ולפעול נגדם במסגרת צווים מנהליים; לטפל בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה; ללוות הליכים המתנהלים בבתי משפט על ידי התובע; לחקור חשודים בביצוע עבירות בנייה ולבדוק ראיות לעבירות; לעקוב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים; ולעקוב באופן ממוחשב אחר פעולות האכיפה באמצעות מערכת ניהול הוועדה.

תפקידם של מפקחי הרישוי לקיים ביקורים באתרי בנייה בכל אחד משלבי הבנייה

לצורך בדיקת התאמתה לתוכניות ולהיתרים; להכין חוות דעת מקצועית, על סמך

הביקורים בשטח, ביחס לבקשות להיתרי הבנייה; לבצע סקרי בנייה ושימושים;

לתת שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה; וקבלת קהל ומתן מענה לפניות,

תלונות ובקשות המופנות אליהם.

 

אכיפת חוק התכנון והבניה מתבצעת במסגרת הליך פלילי

ונחלקת לשלושה חלקים עיקריים:

  • א. שלב הפיקוח והחקירה שבו מאותרות, מתועדות ונחקרים החשודים בביצוע העבירות.
  • ב. שלב התביעה שבו מגובשת החלטה באשר לנקיטת הליכים משפטיים בהתאם לממצאי דוחות הפיקוח והחקירה;
  • ג. השלב השיפוטי שבו מגישה הוועדה המקומית באמצעות התובע מטעמה כתב אישום לבית המשפט בגין החשדות לביצוע העבירות.

אישור לתשלום להתקנת מד מים
מדיניות האכיפה וסדרי העדיפות
מסמכים למילוי עבור בקשה לאישור תחילת עבודות
הנחיות לגידור אתר בניה קבלנית- לצורך קבלת אישור לתחילת עבודות
הנחיות לגידור אתר בניה פרטית -לצורך קבלת אישור לתחילת עבודות