חוקי עזר עירוניים

חוק עזר לשדרות - שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים
חוק עזר לשדרות - הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב ואגרת ביוב
חוק עזר לשדרות- החזקת בעלי חיים
חוק עזר לשדרות- העמדת רכב וחנייתו
חוק עזר לשדרות - מודעות ושלטים
חוק עזר לשדרות - פיקוח בשר ומוצריו
חוק עזר לשדרות - שמירת הסדר והניקיון
חוק עזר לשדרות - ביוב
חוק עזר לשדרות - הוצאת אשפה
חוק עזר לשדרות- הריסת מבנים מסוכנים
חוק עזר לשדרות-שווקים
חוק עזר לשדרות- שחיטת עופות
חוק עזר לשדרות- תיעול סלילת רחובות