חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נוסח החוק המלא והמעודכן
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- לשנת 2019
בקשה מקוונת לקבלת מידע
פרטי הממונה על חופש המידע העיריית שדרות
דו"ח מסכם לשנת 2022 – חוק חופש המידע
דוח מסכם לשנת 2020 - חוק חופש מידע
דו"ח מסכם לשנת 2019- חוק חופש המידע
דו"ח מסכם לשנת 2017 – חוק חופש המידע
דוח מסכם לשנת 2016 – חוק חופש המידע
דו"ח מסכם חוק חופש המידע לשנת 2018
מידעיר גיליון 3 ראש השנה תשף
דו"ח מסכם לשנת 2015 – חוק חופש המידע
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ג
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק ב
מידעיר גיליון 2 קיץ תשע"ט חלק א
מידעיר גליון 1 פסח תשע"ט