החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

מכרזים החברה הכלכלית

שאלות הבהרה עבור מכרזים יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח לכתובת הדוא"ל: 

Projects@sderotec.co.il

מכרז פומבי 41/2023

תאריך סיום מכרז: 30/10/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 41/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מפרט טכני והצעה לתכנון

מפרט טכני והצעה לתכנון

הבהרות בנוגע למכרז וסיור המציעים

הבהרות בנוגע למכרז וסיור המציעים

תשובות לשאלות הבהרה 2

סיור מציעים נוסף

תשובות הבהרה 4

מכרז פומבי 16/2023

תאריך סיום מכרז: 04/09/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 16/2023

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 39/2023

תאריך סיום מכרז: 04/09/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 39/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות למילוי

כתב כמויות למילוי

מכרז פומבי 36/2023

תאריך סיום מכרז: 23/08/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 36/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות למילוי

כתב כמויות למילוי

מכרז פומבי 38/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 35/2023

תאריך סיום מכרז: 31/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 35/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

אדריכלות

חזיתות חתכים

חזיתות חתכים

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

מכרז פומבי 37/2023

תאריך סיום מכרז: 31/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 37/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכנית

תוכנית

מכרז פומבי 07/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 07/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 01/202 (משותף)

תאריך סיום מכרז: 24/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 01/202 (משותף)

מכרז פומבי 34/2023

תאריך סיום מכרז: 07/08/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 34/2023

אישור רואה חשבון

אישור רואה חשבון

מכרז פומבי 25/2023

תאריך סיום מכרז: 03/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מכרז פומבי 29/2023

תאריך סיום מכרז: 17/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה 2

מענה לשאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 17/2023

תאריך סיום מכרז: 03/07/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 17/2023

חוברת מספר 2

רשימות

חוברת מספר 3

מפרטים

חוברת 3 ב

מפרטים

חוברת תוכניות

תוכניות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

אינסטלציה

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר

פריסת מושבים

פריסת מושבים

פריסת מתקנים

פריסת מתקנים

מיקום נק חשמל

מיקום נק חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

נוסח ערבות הצעה מתוקן

ערבות הצעה מתוקנת

מכרז פומבי 06/2023

תאריך סיום מכרז: 19/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 06/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

סיור קבלנים

סיור קבלנים

הבהרה- שינוי תמחור סעיף בכתב הכמויות

הבהרה- שינוי תמחור סעיף בכתב הכמויות

מכרז פומבי 14/2023

תאריך סיום מכרז: 19/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 14/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מכרז פומבי 16/2023

תאריך סיום מכרז: 26/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 16/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכנית

תוכנית

מכרז פומבי 10/2023

תאריך סיום מכרז: 26/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 10/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 28/2023

תאריך סיום מכרז: 12/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 28/2023

חוברת המכרז

חבורת המכרז

כתב כמויות למילוי

כתב כמויות למילוי

העמדה+הדמיות

העמדה + הדמיות

מענה לשאלות הבהרה

סעיף 9.2 – אישור מכון התקנים

מכרז פומבי 30/2023

תאריך סיום מכרז: 05/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 30/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט טכני 303

מפרט טכני 303

מפרט טכני 201

מפרט טכני 201

פרטים 303

פרטים 303

פרטים 201

פרטים 201

מכרז פומבי 18/2023

תאריך סיום מכרז: 20/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 18/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס 1

מענה לשאלות הבהרה 1

מענה לשאלות הבהרה 1

סימוני שצ"פים ומידות

סימוני שצ"פים ומידות

אישור רואה חשבון

אישור רואה חשבון

מענה לשאלות הבהרה 2

מענה לשאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 31/2023

תאריך סיום מכרז: 26/06/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 31/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

פרטים

ארונות

פרטים

נגרויות

מכרז פומבי 32/2023

תאריך סיום מכרז: 29/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 32/2023

מכרז פומבי 27/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 27/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מפרט

מפרט

נספח אישור קיום ביטוחים מתוקן

נספח אישור קיום ביטוחים מתוקן

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 26/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 26/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 23/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 23/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמוית

מכרז פומבי 22/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 22/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 15/2023

תאריך סיום מכרז: 22/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 15/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

גינון

גינון

גינון

גינון

השקיה

השקיה

השקיה

השקיה

השקיה

השקיה

פירוקים

פירוקים

פירוקים

פירוקים

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פרטים

פרטים

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 20/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 21/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 21/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

מפרט עובי זכוכית

מפרט עובי זכוכית

מכרז פומבי 24/2023

תאריך סיום מכרז: 15/05/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 24/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 08/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 08/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

טופס הצעת מחיר חדש

טופס הצעת מחיר חדש

עדכון תנאי החוזה

עדכון תנאי החוזה

מכרז פומבי 09/2023

תאריך סיום מכרז: 24/04/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 09/2023

כתב כמויות

כתב כמויות

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מכרז פומבי 13/2023

תאריך סיום מכרז: 24/04/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 13/2023

כתב כמויות

כתב כמויות

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מכרז פומבי 19/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 19/2023

כתב כמויות

חוברת מכרז

מכרז פומבי 12/2023

תאריך סיום מכרז: 17/04/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 12/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 09/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 09/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 03/2023

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 03/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכנית אדריכלית מסומנת

תוכנית אדריכלית מסומנת

תוכנית פיתוח תשתיות

תוכנית פיתוח תשתיות

פרטים חשמל

פרטים חשמל

פרישות קירות

פרישות קירות

פרישות קירות

פרישות קירות

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

מכרז פומבי 05/2023

תאריך סיום מכרז: 04/04/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 05/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

נספח תנועה וחניה

נספח תנועה וחניה

פיתוח שטח תשתיות חשמל תאורה ותקשורת

פיתוח שטח תשתיות חשמל תאורה ותקשורת

חישובי תאורה

חישובי תאורה

פרטים תאורת חוץ

פרטים תאורת חוץ

פרט קיר פיתוח

פרט קיר פיתוח

תנוחה גבהים

תנוחה גבהים

חתכים לאורך

חתכים לאורך

חתכים לרוחב

חתכים לרוחב

מפרט טכני

מפרט טכני

דוח ביסוס

דוח ביסוס

מכרז פומבי 06/2023

תאריך סיום מכרז: 17/04/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 06/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי הנהלת חשבונות

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' הנהלת חשבונות

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז

מכרז פומבי 53/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 53/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מפרט חיפוי פיויסי

מפרט חיפו PVC

מפרט כיסאות

מפרט כיסאות

כתב כמויות

כתב כמויות

טופס אישור רו"ח

טופס אישור רו"ח

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 01/2023

תאריך סיום מכרז: 27/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 01/2023

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

גינון והשקיה

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרט קירות תמך

פרט קירות תמך

מפרט טכני מאוחד

מפרט טכני מאוחד

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 04/2023

תאריך סיום מכרז: 06/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 04/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 32/2022

תאריך סיום מכרז: 06/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 32/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

פיתוח

פיתוח

פיתוח

פיתוח

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 33/2022

תאריך סיום מכרז: 06/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 33/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכנית

רשימת תוכנית

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תנועה

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

נוף

נוף

נוף

נוף

נוף

נוף

מפרט טכני

מפרט טכני

מכרז פומבי 37/2022

תאריך סיום מכרז: 06/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 37/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

אישר קיום ביטוחים מעודכן

אישר קיום ביטוחים מעודכן

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 54/2022

תאריך סיום מכרז: 06/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 54/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

מכרז פומבי 02/2023

תאריך סיום מכרז: 13/02/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 02/2023

חוברת מכרז

חוברת מכרז

חוברת מכרז

חוברת מכרז

תוכניות

מפרט טכני חשמל

מפרט טכני חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

בטיחות

בטיחות

דוח קרקע

קרקע

מעלית

מעלית

מעלית

מעלית

מעלית

מעלית

מעלית

מעלית

מפרט טכני

מפרט טכני

מפרט זכוכית

מפרט זכוכית

מפרט הגנה מקורוזיה

מפרט הגנה מקורוזיה

הדמיה

הדמיה

הדמיה

הדמיה

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 53/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 53/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות להגשת הצעה

כתב כמויות להגשת הצעה

מפרט כיסאות

מפרט כיסאות

דגם פרקט PVC

דגם פרקט PVC

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 51/2022

תאריך סיום מכרז: 20/03/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 51/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

אדריכלות

מפרטים

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

דו"ח קרקע

קונסטרוקציה

מפרט טכני

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

תברואה

כב"א

תברואה

כב"א

תברואה

מפרט טכני

מכרז פומבי 56/2022

תאריך סיום מכרז: 06/02/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 56/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 55/2022

תאריך סיום מכרז: 23/01/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 55/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כצב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי 45/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 45/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

רשימת תוכניות

דוח קרקע

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

כתב כמויות באקסל

כתב כמויות באקסל

הבהרה בנוגע למועד תוקף ערבות

הבהרה בנוגע למועד תוקף ערבות

מכרז פומבי 47/2022

תאריך סיום מכרז: 02/01/2023

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 47/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 50/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 50/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מכרז פומבי 46/2022

 

 

 

 

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 46/2022

 

 

 

 

אומדן

חוברת

עדכון מס' 1תנאי מכרז ונספחים

עדכון מס' 1תנאי מכרז ונספחים

מכרז פומבי 48/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 48/2022

מפרט טכני

הצעת מחיר

חוברת מכרז

מערך ציוד

מכרז פומבי 52/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 52/2022

אומדן

חוברת מכרז

מפרטים

העמדה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 26/2022

תאריך סיום מכרז: 05/12/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 26/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכניות ומפרטים

מכרז פומבי 34/2022

תאריך סיום מכרז: 21/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 34/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

אדריכלות נוף

בריכת שיקוף

אדריכלות נוף

פרישות

אדריכלות נוף

בית תרבות

אדריכלות נוף

גינון

אדריכלות נוף

השקיה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

חשמל

מזרקות

מזרקות

מזרקות

מזרקות

מים

מים

מים

מים

תאורה

תאורה

תאורה

תאורה

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים

פרטים תאורה

פרטים תאורה

מפרטים

בריכת שיקוף

מפרטים

איטום

מפרטים

מפרטים

מפרטים

מזרקות

מפרטים

תאורה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 40/2022

תאריך סיום מכרז: 21/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 40/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 38/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

הבהרה על ערבות הגשה

הבהרה על ערבות הגשה

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 49/2022

תאריך סיום מכרז: 07/11/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 49/2022

חובת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 39/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 39/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות אינסטלציה

תוכניות חשמל

קומת קרקע

תוכניות חשמל

קומה א'

מכרז פומבי 44/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 44/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 41/2022

תאריך סיום מכרז: 24/10/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 41/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 25/2022

תאריך סיום מכרז: 18/09/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 35/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 35/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

תוכניות חשמל

תוכניות

חשמל

חשמל

מפרט טכני

מפרט טכני

תוכניות מא

תוכניות מא

מא

מא

מפרט

מפרט

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מכרז פומבי 18/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 18/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט טכני

מפרט טכני

תוכניות תנועה

תוכניות תנועה

תנועה פרטים

תנועה פרטים

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח

פרטים

פרטים

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 30/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 30/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

סיור קבלנים

סיור קבלנים

מכרז פומבי 28/2022

תאריך סיום מכרז: 29/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 28/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

רשימת תוכניות

רשימת תוכניות

תוכניות+פרטים

תוכניות+פרטים

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

טופס 3- טופס ערבות הגשה מתוקן

טופס 3 טופס ערבות הגשה מתוקן

מכרז פומבי 38/2022

תאריך סיום מכרז: 15/09/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 38/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

מכרז פומבי

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס'

מכרז פומבי 23/2022

תאריך סיום מכרז: 22/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 23/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכנית פיתוח

תוכנית פיתוח

תוכנית פיתוח תשתיות

תוכנית פיתוח תשתיות

תוכנית תשתיות ביוב

תוכנית תשתיות ביוב

פרטים תברואה

פרטים תברואה

פרטים פיתוח

פרטים פיתוח

מכרז פומבי 31/2022

תאריך סיום מכרז: 08/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 31/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות להיתר

מכרז פומבי 25/2022

תאריך סיום מכרז: 15/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 25/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

מכתב הבהרה על שינוי תנאי הסף

מכתב הבהרה על שינוי תנאי סף

מכרז פומבי 20/2022

תאריך סיום מכרז: 18/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 20/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

הדמיות

הדמיות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 10/2022

תאריך סיום מכרז: 01/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 10/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

אדריכלות

תוכניות

איטום

תוכניות

בטיחות

תוכניות

גג ירוק

תוכניות

חשמל

תוכניות

מטבח

תוכניות

מיזוג אוויר

תוכניות

פיתוח

תוכניות

קונסטרוקציה

תוכניות

תברואה

תחשיבי שטחים

תחשיבי שטחים

מפרטים

מפרטים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

הבהרה בעניין זמני ביצוע

הבהרה בעניין זמני ביצוע

מכרז פומבי 16/2022

תאריך סיום מכרז: 01/08/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 16/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

תוכניות

אדריכלות

רשימות אלומיניום

רשימות אלומיניום

מסגרות

מסגרות

רשימות נגרות

רשימות נגרות

אינסטלציה

אינסטלציה

אקוסטיקה

אקוסטיקה

חשמל

חשמל

קונסטרוקציה

קונסטרוקציה

מטבח

מטבח

כתב כמויות

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 29/2022

תאריך סיום מכרז: 11/07/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 29/2022

חוברת המכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות בינוי

תוכניות בינוי

תוכניות פיתוח

תוכניות פיתוח

ניקוז

ניקוז

ביוב

ביוב

חשמל

חשמל

דוחות קרקע

דוחות קרקע

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה 2

מכרז פומבי 24/22

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 24/22

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד

פרט מעקה

פרט מעקה

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 11/2022

תאריך סיום מכרז: 20/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 11/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 22/2022

תאריך סיום מכרז:

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 22/2022

חוברת מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מפרט מידוף

מפרט מידוף

תמונות דגמים להמחשה

תמונות דגמים להמחשה

מכרז פומבי 17/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 17/2022

חוברת מכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות פיתוח

חוברת תוכניות

חוברת תוכניות

חוברת מפרטים

חוברת מפרטים

רשימות ופרטים

רשימות ופרטים

מפרטי יצרן

מפרטי יצרן

מכרז פומבי 21/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 21/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

מכרז פומבי 03/2022

תאריך סיום מכרז: 13/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 03/2022

חוברת המכרז

חוברת המכרז

כתב כמויות

כתב כמויות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

תוכניות

מכרז פומבי 02/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 02/2022

חוברת מכרז

כתב כמוית

מכרז פומבי 07/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 07/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

תוכנית פיתוח

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 13/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 13/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

מפרט טכני

תוכנית

מכרז פומבי 12/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 12/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות

שאלות הבהרה

מכרז פומבי 14/2022

תאריך סיום מכרז: 02/05/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 14/2022

חוברת מכרז

כתב כמויות