מכרז פומבי מס' 2020/17 כביש גישה בית עלמין בשדרות

מכרז פומבי מס' 2020/17 כביש גישה בית עלמין בשדרות- חוברת מכרז
מכרז פומבי מס' 2020/17 כביש גישה בית עלמין בשדרות- כתב כמויות
מכרז פומבי מס' 2020/17 כביש גישה בית עלמין בשדרות- תוכניות