מכרז פומבי מס' 21/06 לטיאוט וניקוי רחובות בעיר שדרות

חוברת המכרז
פרוטוקול ישיבת מציעים
תשובות לשאלות הבהרה