מנהל/ת יחידת נוער בעיריית שדרות

מנהל/ת יחידת נוער בעיריית שדרות

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

 • שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום

ובשגרה.

 • אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול

הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה.

 • מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
 • מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה.
 • מכין תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם

להנחיות הרשות.

 • מנהל משא ומתן עם גורמי ם שונים ומגייס משאבים.
 • מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות ואחראי

להערכת עבודתם.

 • מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם

להנחיות.

 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות

מינהל חברה ונוער במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.

 • אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.
 • הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל

מכלול החינוך/מכלול קהילה הרשותי.

 • להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.
 • ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי

פורמאלית בחירום.

 • מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הכשרה

התחייבות לסיום קורס הכוון למנהל יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

ניסיון

 • 3שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 • ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

כישורים אישיים

יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.

יכולת הכנה וניהול תקציב.

יכולת ניהול משא ומתן.

יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.

יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.

יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישום פלילי:

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.

דרגת המשרה ודירוגה: חינוך משלים בהתאם לתעודות

כפיפות: למנהל אגף החינוך

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה, קורות חיים, תעודות, המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה- 9/9/21. 

באמצעות אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.