יחידות העירייה

לשכת ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר – אלעד קלימי
לשכת סגנית ראש העיר –חוה נחשונוב
לשכת מנכ"ל
אגף החינוך
אגף הנדסה ותשתיות
אגף מינהל כספים (גזברות, רכש, תקציבים וביטוח)
אגף שירות לתושב
אגף שירותים חברתיים
אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)
אגף משאבי אנוש (כוח אדם)
המחלקה המשפטית
מבקרת העירייה
מחלקת קליטה
מחלקת תעשייה ועסקים
מחלקת ביטחון
מוקד מידע ושירות לתושב
יחידת האכיפה והשיטור העירוני
אגף אירועים וספורט
מחלקת הגביה
דוברות וחופש מידע
מחלקה וטרינרית
מבנה ארגוני של הרשות