Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
ההודעה המעודכנת- תקנות קורונה  (נמצאת באתר משרד רוה"מ): הממשלה אישרה במשאל טלפוני… קרא עוד
תושבים יקרים שימו ❤ משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת שנסע בקו אוטובוס… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 28/6/30, 20:50 משרד הבריאות מעדכן על נוסע מאומת נסע… קרא עוד
ביממה האחרונה רצה הודעת וואטסאפ על מקומות כביכול בשדרות בהם שהו חולי… קרא עוד
מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 24.6 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח'… קרא עוד
ישיבת מליאה צו ארנונה 2020 תתקיים ביום רביעי 1.7.20 בשעה 19:00, מתנ"ס… קרא עוד
תושבים יקרים, שבוע טוב. הממשלה החליטה להקל החל מהיום בנושא אירועים דתיים,… קרא עוד
ישיבת מליאה מן המניין מס' 20/5 תתקיים ביום רביעי בתאריך 24.06.2020 בשעה… קרא עוד
תושבים יקרים, לקראת סוף השבוע יש לי מסר בשבילכם👇🏼 https://www.facebook.com/389004391219079/posts/2926706704115489/ שיהיה לכולנו… קרא עוד

מבקרת העירייה

כתובת: בניין העירייה כיכר הנשיא 1 שדרות
הגשת מסמכים ופניות: במשרדי העירייה, כיכר הנשיא 1, שדרות (אצל גב' מימי יהודה 08-6620358)

 

מבקרת העירייה: מירי גלס, הממונה על תלונות הציבור
מייל: 
miribs@sederot.muni.il

 

סמכויותיו ותפקידיו של מבקר העירייה:

הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח דין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין, רשות מקומית מחויבת ע"פ חוק במינוי מבקר פנימי. תפקידיו וסמכויותיו של המבקר מוגדרים בפקודת העיריות: המבקר יבדוק באם פעולות העירייה ועובדיה נעשו ע"פ חוק, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון וכן יבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה. המבקר רשאי לבדוק כל תאגיד, מפעל , מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בכדי יותר מעשירית מתקציבה השנתי, לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתה. המבקר יקבע את תוכנית עבודתו ואת הדרכים לביצוע ביקורתו, ע"פ שיקול דעתו. העירייה מחויבת למסור למבקר כל מסמך , אשר לדעתו נחוץ לו לעבודת הביקורת. כמתחייב ע"פ חוק, דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה. בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וייתן המלצותיו על תיקון הליקויים. הדו"ח השנתי מובא לדיון בועדת ביקורת ולאחר מכן לאישור במועצת העיר. בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדו"ח מתפרסם בציבור. מבקרת עיריית שדרות אינה ממונה על פניות הציבור ולכן גם אינה מקבלת קהל. תלונות המגיעות למשרד המבקרת, נכללות במאגר המידע ונעשה בהן שימוש אם וכאשר מתבצעת ביקורת בתחום נושא התלונה.

Skip to content