Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
שירותים
מהירים
חופשה מרוכזת בעיריית שדרות תושבים יקרים, משרדי העירייה יהיו סגורים בשל חופשה… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 2/8/20, 21:45 הערב נשמעה אזעקת צבע אדום בעיר בעקבות… קרא עוד
החל מתאריך  29.7.20 תתבטל באופן זמני ועד להודעה חדשה, תחנת העצירה ת. רכבת שדרות/בגין 17900 (בכניסה לעיר) קרא עוד
בוקר טוב. משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת ששהה בחנות הפארם "Be"… קרא עוד
מליאה מן המניין תתקיים ביום רביעי 05.08.20 בשעה 19:00 במתנ"ס שדרות רח'… קרא עוד
הודעה חשובה לציבור - סגירת כביש! תושבים יקרים, במסגרת שיפור החניות והתנועה… קרא עוד
תושבים יקרים, ביום חמישי, תשעה באב תש"ף, 30.7.20 משרדי העירייה יהיו סגורים… קרא עוד
הודעת עיריית שדרות 19/7/20, 19:05 משרד הבריאות מעדכן על חולה מאומת ששהה… קרא עוד
תושבים יקרים, הבוקר (שישי) אנו מעדכנים על החלטות הממשלה ומשרד הבריאות בדבר… קרא עוד

מבקרת העירייה

כתובת: בניין העירייה כיכר הנשיא 1 שדרות
הגשת מסמכים ופניות: במשרדי העירייה, כיכר הנשיא 1, שדרות (אצל גב' מימי יהודה 08-6620358)

 

מבקרת העירייה: מירי גלס, הממונה על תלונות הציבור
מייל: 
miribs@sederot.muni.il

 

סמכויותיו ותפקידיו של מבקר העירייה:

הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח דין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין, רשות מקומית מחויבת ע"פ חוק במינוי מבקר פנימי. תפקידיו וסמכויותיו של המבקר מוגדרים בפקודת העיריות: המבקר יבדוק באם פעולות העירייה ועובדיה נעשו ע"פ חוק, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון וכן יבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה. המבקר רשאי לבדוק כל תאגיד, מפעל , מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בכדי יותר מעשירית מתקציבה השנתי, לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתה. המבקר יקבע את תוכנית עבודתו ואת הדרכים לביצוע ביקורתו, ע"פ שיקול דעתו. העירייה מחויבת למסור למבקר כל מסמך , אשר לדעתו נחוץ לו לעבודת הביקורת. כמתחייב ע"פ חוק, דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה. בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וייתן המלצותיו על תיקון הליקויים. הדו"ח השנתי מובא לדיון בועדת ביקורת ולאחר מכן לאישור במועצת העיר. בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדו"ח מתפרסם בציבור. מבקרת עיריית שדרות אינה ממונה על פניות הציבור ולכן גם אינה מקבלת קהל. תלונות המגיעות למשרד המבקרת, נכללות במאגר המידע ונעשה בהן שימוש אם וכאשר מתבצעת ביקורת בתחום נושא התלונה.

Skip to content