מחלקת רישוי עסקים

 כתובת: בניין העירייה כיכר הנשיא 1 שדרות
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

מנהל: ד"ר אהרון אהרונוב

טלפון: 08-6620283

מייל:  [email protected]

מזכירה: מרים אוזן

טלפון: 08-6620282

פקס: 08-6620239

 מייל: [email protected]

עיריית שדרות, באמצעות מחלקת רישוי עסקים המנוהלת על ד"ר אהרון אהרונוב, הכינו מדריך זה לשימושכם, במטרה להעניק לכם את מירב הפרטים הנדרשים לכם להכרת תהליך הרישוי. התהליכים המפורטים במדריך הינם כלליים ולרשותכם קישורים למקורות רלבנטיים נוספים.

עפ"י חוק רישוי עסקים, כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו. הרישיון הינו מסמך הניתן ע"י הרשות לבעל העסק, המנהל בפועל את העסק או האחראי לניהולו. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.

תהליך קבלת הרישיון לניהול עסק דורש אישורים ועמידה בתנאים של כל גורמי ונותני האישור (מכבי אש, משטרה, איכות הסביבה, משרד הבריאות ועוד).

ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה פלילית ובעל העסק המנהל את עסקו ללא רישיון צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר. כמו כן העסק צפוי לצו סגירה.

 

פעילות מחלקת רישוי עסקים ברשות מקומית מבוצעת מכוח פקודת העיריות ומנוהלות על פי חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים מכוחו. המחלקה עוסקת בקבלת בקשות לרישיון מבעלי העסקים, בדיקתם, הפנייתם לצורך קבלת חוות דעת לגורמי הרישוי (בהתאם לטבלת צו רישוי עסקים), קבלת חוות הדעת וטיפול בהם בהתאם, כלומר: הודעת דחייה, מתן היתר, מתן רישיון תקופתי / לצמיתות ועוד.

 

חוק רישוי עסקים:

 1. חוק רישוי עסקים ומטרותיו:
  חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 נועד לשמור על המטרות המפורטות להלן.
  החוק מגדיר את המטרות לשמן נועד החוק. ההליך מתבצע באמצעות רישיון העסק.

להלן החוק:
(א) שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:
(1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;
(2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
(3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
(4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
(5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
(6) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

 

 

 1. מהו רישיון לניהול עסק?
  • חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה- 1995 בקבלת רישיון על ידי הרשות המקומית.
  • הרישיון לניהול העסק הוא אישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
  • רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור
  • אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית
  • ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצו סגירה, קנסות גבוהים ולמאסר
  • החוק מחייב את בעל העסק להציג את הרישיון במקום בולט בעסק
 1. מי חייב ברישיון עסק?
  • כל אדם, או תאגיד כמו חברה פרטית או ציבורית, עמותה, מלכ"ר, רשות או גוף כלשהו המנהל עסק אשר מוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995
  • בחנות ששטח המכירה הוא 500 מ"ר לפחות העסק חייב ברישיון עסק ללא קשר לסוג המוצרים הנמכרים
  • כל שינוי בעסק או בבעליו מחייבת הגשת בקשה חדשה כמפורט להלן:
   • הגדלה או הקטנת שטח העסק
   • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק
   • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפרטים
   • שינוי בבעלות – תוספת שותף, העברת בעלות וכדומה
   • שינוי בעלות במקרה פטירה של בעל העסק הנפטר והעברתו לידי בן זוג, הורים, או לידי צאצאיו של הנפטר. תוקפו של הרישיון הקודם יחשב עד היום שבו היה פג תוקפו, אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם.

במקרה של ספק לגבי חובת הרישוי פנה למחלקת רישוי עסקים לבירור.
בנוסף, ניתן לברר במחלקת רישוי עסקים, עוד לפני ההתקשרות להקמת העסק, האם העסק טעון רישוי, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומה הן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

 1.  חלוקת הצו לקבוצות הרישוי:

לכל קבוצה ישנה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי וליד כל עסק מסומן איזה גורמים נדרשים לאשר את העסק לפני מתן הרישיון.
סך הכול ישנם כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי ביניהם מסעדות, אטליזים, בתי קפה, מזנונים מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל מיני סוגיים, ייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכדומה.

בצו רישוי עסקים מחולקים העסקים ל-10 תחומי עיסוק כדלהלן:
קבוצה 1: בריאות רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה 2: דלק ואנרגיה
קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4: מזון
קבוצה 5: מים ופסולת
קבוצה 6: מסחר ושונות
קבוצה 7: עינוג ציבורי נופש וספורט
קבוצה 8: רכב ותעבורה
קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10: תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים.

 1. האם יש סוגי עסקים הפטורים מחובת רישוי עסק?

כן. רק עסקים המוגדרים בצו חייבים ברישוי ולכן כל האחרים פטורים. לדוגמא: משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד.
כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים, מכירת הלבשה והנעלה, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים, ועוד רבים.
במקרה של ספק לגבי חובת הרישוי פנה למחלקת רישוי עסקים לבירור.

 1. השלבים והליך הטיפול בבקשה לרישיון:

בקשה לרישיון עסק יש להגיש בצירוף המסמכים הנדרשים וכן תשלום אגרה על ידי מגיש הבקשה.

  1. בדיקת המחלקה לרישוי עסקים:

שלב ראשון: ייבדק האם הבקשה כוללת את כל המסמכים הנדרשים..במידה שחסרים מסמכים תימסר הודעה למגיש הבקשה בדבר הצורך בהשלמת מסמכים. לא תטופל בקשה אם חסרים מסמכי הבקשה.
שלב שני: יבדקו תוכניות הבקשה לבחינת עמידתן בדרישות.
שלב שלישי: יבדקו התוכניות והתאמתן בפועל לעסק וכן תיבדק התאמת העסק לפריטי הרישוי שהוגשו.
שלב רביעי הבקשה תועבר לנותני האישור הרלוונטיים לצורך בחינת הבקשה (מנהל ההנדסה, כבאות, בריאות, משטרה , הגנת הסביבה ועוד).

הערה: קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון.

 1. בדיקת נותני האישור
  • נותני האישור השונים רשאים להתנות תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או אישור הבקשה ללא תנאים או לדחות את הבקשה
  • תנאים מוקדמים הינם תנאים לביצוע לפני מתן הרישיון
  • במידה שהבקשה נידחת על ידי נותן האישור יצורפו להודעת הדחייה הנימוקים הרלוונטיים
  • במידה שניתנו תנאים מוקדמים או דחיית הבקשה רשות הרישוי תשלח הודעה מתאימה לבעל העסק.

ניתן לעיין באתרי האינטרנט של נותני האישור השונים: (משטרת ישראל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד) בתנאי מסגרת לפי סוג העסק או תקנות המתייחסות לסוג העיסוק, וללמוד את דרישות נותני האישור.
אישורם של הנותנים מותנה על פי רוב במילוי דרישותיהם ורישיון העסק יונפק לאחר שיתקבל אישורם של כל הגורמים.

 1. סוגי רישיונות עסק:

רשות הרישוי מנפיקה סוגים שונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:

 • רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו לצמיתות  וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
 • רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים, ובהתאם לתקנות רישוי עסקים לסוגי עסקים מסוימים. בתום מועד הרישיון מתקיים הליך חידוש רישיון ביוזמת רשות הרישוי.
 • היתר זמני – היתר שניתן לעסק שתוקפו אינו עולה על שנה. היתר זמני יכול להינתן במידה ואחד מגורמי הרישוי החליט להגביל את הרישיון לתקופה הקצרה משנה אחת.
 • רישיון זמני –  הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת. למשל במקרים שלנכס ניתן היתר בניה לשימוש חורג" לתקופה קצובה.

רישיון

  • הרישיון תוקפו הוא בהתאם לתקנות החוק
  • כפוף לתנאים המצורפים או שתיווספו אליו
  • אינו ניתן להעברה
  • אינו בר תוקף אם בעליו העביר את עסקו למקום אחר, או אם שונו תנאי המקום שבו מתנהל העסק על ידי בניה או באופן אחר, וכן אם חל שינוי בעיסוק
  • אינו בר תוקף עם העברת הבעלות, או השליטה בעסק.
 1. ערעור על החלטת רשות רישוי

במקרה שבקשת בעל העסק נדחתה על ידי גורם מסוים, או במידה שבעל העסק קיבל תנאים שאינם סבירים לדעתו, ניתן להגיש עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים בתוך 60 יום מקבלת הודעת רשות הרישוי.