מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון
מכרז פומבי מס' 2021/14 אספקה והתקנה של מעליות במעונות הסטודנטים -חוברת
מכרז פומבי מס' 2021/14 אספקה והתקנה של מעליות במעונות הסטודנטים -מפרט
מכרז פומבי מס' 2021/15 ממ"ד אל סם -חוברת
מכרז פומבי מס' 2021/15 ממ"ד אל סם -מפרט
מכרז פומבי מס' 2020/9 – תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 2021/18 לאספקת ריהוט למעונות סטודנטים בשדרות - חוברת מכרז
מכרז פומבי מס' 2021/18 לאספקת ריהוט למעונות סטודנטים בשדרות -כתב כמויות
תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי מס' 2021/18 –תשובות לשאלות הבהרה