מכרזי פרוייקטים של העירייה

שלום וברכה,

לכל שאלה בנושא מכרזי פרויקטים של עיריית שדרות, עדכון בנושא תוצאות מכרזים והגשת ערר ניתן לפנות למחלקת רכש :

לגב' טובה מלכה- רכזת וועדות העירייה 

טל' 6620227 – 08 | פקס 08-6620227

tovam@sederot.muni.il 

 

קול קורא מס' 13/2022- הזמנה להציע הצעות קידום מרחבים עסקיים בשדרות (הקבצים מצורפים בסוף העמוד) 

 בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 עיריית שדרות פונה בזאת בהליך לקבלת הצעות במסגרת קול קורא מס' 13/2022 לקידום מרחבים עסקיים בשדרות.

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 31.5.2022 עד שעה 15:00 לדוא"ל- .tovam@sederot.muni.il

 מועד אחרון להגשת הצעות: 7.6.2022 עד שעה 15:00, ישירות לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין העירייה ברחוב חיים בר לב 6,  קומה 2 בחדר מרכז ועדות העירייה.

לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כאמור, על המציעים לעקוב אחר שינויים בלוחות הזמנים באתר האינטרנט של העירייה.

 

מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2022

למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית – GIS

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות 

העירייה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2022 למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית – GIS

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.6.2022 עד שעה 15:00.

 ההצעות יוגשו ישירות לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין העירייה ברחוב חיים בר לב 6,  קומה 2 בחדר מרכזת ועדות העירייה.

לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כאמור.

 

 

מכרז פומבי חוזר מס' 5/2022 – להפעלת שירותי השכרת קורקינטים חשמליים שיתופיים בשדרות 

קובץ הבהרות מס' 1 

העירייה מסירה את המכרז שבנושא לצורך ביצוע תיקונים ועדכונים. אין להגיש הצעות במכרז זה והצעות שהתקבלו עד עתה יושבו. מכרז חדש יפורסם בהמשך אנא התעדכנו מול האתר העירוני וכן תפורסם הודעה מתאימה בעיתונות.

 

לרשימת חברי ועדת מכרזים – לחצו כאן 

קול קורא מס' 13/2022 -הזמנה להציע הצעות לקידום מרחבים עסקיים בשדרות
מכרז פומבי מס' 09.22 להשכרת נכסים לצורך הצבת אנטנות סלולריות
מכרז פומבי דו שלבי מס' 2022/11 למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית – G
הסכם התקשרות- אבחונים תעסוקתיים מכ"ם