מרכזי פרוייקטים הקרן לפיתוח שדרות

מכרז מס' 03/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול למרכז חוסן בינלאומי
קול קורא לביצוע תגבור אנגלית מדוברת ומחנות
מכרז מס' 2023/01 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כתיבת )Grant Writing(בקשות מקצועית לגורמים פילנתרופים
קול קורא תגבור באנגלית - אישור קיום ביטוחים