מרכזי פרוייקטים הקרן לפיתוח שדרות

מכרז מס' 2022/01 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול משחקייה