פרוטוקולים ישיבות מליאה 2023

פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת 1.23
פרוטוקול מליאה מן המניין 3.23
פרוטוקול מליאה מן המניין 4.23
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 5.23
פרוטקול מליאה מיוחדת דו"ח מבקרת העירייה
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 6.23
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 7.23
פרוטוקול מליאה מן המניין 8.23
פרוטוקול מליאה מיוחדת - הזדהות סייעות
פרוטוקול מליאה מן המניין 9.23