קולות קוראים

עיריית שדרות (להלן "העירייה") מעוניינת להשכיר חללי העבודה משותפים ועמדות עבודה פתוחות בקומות א' ו-ב' במבנה הנמצא בבעלותה בשדרות בשכירות בלתי מוגנת (להלן: "הקול קורא"), במטרה לעודד פעילות של עסקים קטנים ובינוניים.  יובהר כי השימוש במבנה ייעשה ע"פ היתר לשימוש חורג שאושר על ידי הוועדה המקומית שדרות ומצורף לקול הקורא

  1. את מסמכי הקול קורא ניתן להוריד מאתר העירייה e-sderot.org.il.
  2. את ההצעה לקול קורא, לרבות כל המסמכים והנספחים יש להגיש לדוא"ל: tovam@sederot.muni.il.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו 17.1.2022 עד השעה 15:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה ייפסלו.
  4. העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע שינויים במועד שלעיל לאחר פרסום הקול קורא, ועל המתעניין/מגיש ההצעה לעקוב אחר פרסומי העירייה בנושא זה ובכל הודעה/הבהרה ככל ותפורסם.
  5. לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרדי העירייה  בטלפון 08-6620227 בשעות 9:00-16:00 או לדוא"ל הנ"ל.
קול קורא מס' 2022/1 להשכרת חללי עבודה משותפים ועמדות עבודה פתוחות בשדרות
קול קורא להשתתפות בתחרות העירונית "יצירה יהודית"- 70 לשדרות
קול קורא- להשתתפות נציגי ציבור בוועדת מכרזי כוח אדם