תהליך קבלת רישיון עסק – הכל כאן!

תהליך קבלת רישיון עסק – הכל כאן!

ניתן לקבל ייעוץ ולתאם פגישה עם מחלקת רישוי עסקים

[email protected] | 6620282 -08

שלב 1-בדיקה

בדיקת היתכנות והכנת העסק להגשת בקשה

·        חשוב לברר מידע מקדים עבור היתכנות להקמת עסק .

·        הדרכה ויעוץ ראשוני בטרם פתיחת העסק וחיבור לגורמים שקשורים בהקמת העסק.

·        קבלת מידע מקדמי חוסך לבעל העסק משאבים יקרים.

·        בשלב הזה אתה יכול לברר האם העסק טעון רישוי איזה פריט חוק מתאים לעיסוק שלך.

·        עזרה בתכנון נכון של העסק וכנת העסק לשלב הבא.

 

שלב 2  – הגשת בקשה

בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:


טופס בקשה מקוון- מיועד לבעלי עסקים שכבר יש להם את כל החומר הנדרש לשם הגשת בקשה
עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת ויציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת וביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח העסק , שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת .

·        במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים.

·        הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי המחלקה לרישוי עסקים או להדפיסו בקשור הבא טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה וחתימת החברה לעסק של חברה בע"מ.

·        ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח.

·        לשם הגשת בקשה יש לשכור שירות בעלי מקצוע הנדסאי\ אדריכל מוסמך לשם הכנת תכנית עסק. לינק לרשימת בעלי מקצוע בתחום- מומלץ לערוך סקר מחירים.


מסמכים הנדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים

  1. הבקשה מורכבת מטופס בקשה + תכנית העסק.
  2. תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק.
  3. על התוכניות לכלול גם  את הפרטים הבאים:

·        גוש, חלקה,

·        כתובת העסק,

·        פרטי מנהל העסק

·        סוג העסק,

·        תרשים סביבה,

·        מפה מצבית,

·        תמונת חזית.

·        צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות

·        צילום תעודה מרשם החברות או השותפות – במקרה של חברה ו/או שותפות

·        מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות – במקרה של חברה ו/או שותפות

·        תעודת זהות + צילום תעודת זהות

·        במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963

·        יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת המסמכים הנדרשים.

·        רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים, אולם סירוב יימסר בכתב.

·        כמו כן רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך

·        לאחר הגשת הבקשה לרישיון העסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב
אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק.
תשלום האגרה ניתן לבצע המעמד הגשת הבקשה בכרטיס אשראי בלבד או בדואר.
קיימות אגרות נוספות כגון אגרות שילוט וכסאות ושולחנות – אגרות אלו אינן תלויות  בהוצאת רישיון העסק.

 

שלב 3 סטטוס טיפול בבקשה


בהתאם לחוק רישוי עסקים, עם קבלת הבקשה, מועברת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים לבדיקת יחי' הנדסה – הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על מנת לבדוק את התאמת העסק לדיני תכנון ובניה.

במידה ומתקבל אישור, מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת של כל הגורמים המאשרים המופיעים בחוק.

גורמים מאשרים
בהתאם למפורט בחוק רישוי עסקים ותקנותיו, נדרש העסק לקבל את אישור משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק ואת אישורם של גורמים נוספים בהתאם לשיקול דעת של רשות הרישוי.

נותני אישור

·        יחי' הנדסה – נדרש אישורו בכל סוגי העסקים.

·        שירותי כבאות והצלה  שני מסלולים מסלול תצהיר, ומסלול רגיל.  ניתן לברר מידע נוסף באתר 102, תחת הכותרת רפורמה כיבוי אש ברישוי עסקים.

·        היחידה העירונית לאיכות הסביבה – מטפלת בנושאי איכות הסביבה, מטרדי רעש, ריח, שפכים ונושאים סביבתיים נוספים. לפרטים ניתן לפנות ליחידה .

·        משרד הבריאות – מטפל  בתברואה ושמירה על בריאות הציבור.

·        משטרת ישראל – מטפלת במניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

·        אגף הרוקחות – באמצעות משרד הבריאות.

·        וטרינר עירוני – מטפל בעסקים הקשורים למזון מן החי (בשר, עופות, דגים) ובע"ח

·        משרד התחבורה – מטפל בעסקים המטפלים בנושאי כלי רכב, כלי שיט, מוסכים .

·        משרד החינוך התרבות והספורט – מטפל בעסקים המטפלים בנושאי קייטנות ומכוני כושר.

·        רשות הרישוי קובעת את נותני האישור שאישורם נדרש לרישיון העסק, בהתאם למפורט בצו רישוי עסקים ובהתאם לשיקול דעת הרשות.

כל נותן אישור צריך להחזיר התייחסותו בתוך 30 יום או לבקש דחייה עד 90 יום, וזאת בתנאי שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.

כל נותן אישור בוחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק.

 

שלב 4 – הנפקת רישיון / היתר זמני


במידה והתקבלו תשובות חיוביות מכל גורמי האישור הנדרשים, תנפיק רשות הרישוי רישיון עסק/ היתר זמני.
רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על הנפקת הרישיון. עם קבלת ההודעה יש להגיע למשרדי מחלקת רישוי עסקים.
לצורך קבלת הרישיון/היתר זמני על בעל העסק או מיופה כוחו (קישור לטופס), יש להגיע עם תעודה מזהה לחתימה על הרישיון והתנאים המצורפים אליו.

לתשומת ליבכם:
תוקף הרישיון נקבע בהתאם לתקנות רישוי עסקים תשס"א – 2000 ומצוין על גבי הרישיון
הרישיון תקף רק עם חתימת בעל העסק ובכפוף לתנאים המצורפים אליו
הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו תקף במידה וחלו שינוים בעסק או בעיסוק או בכתובת העסק
הרישיון אינו בתוקף עם העברת בעלות או השליטה בעסק
על פי תקנות רישוי עסקים יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח
סוגי רישיונות:
רישיון תקופתי רישיון שניתן לתקופות הקצובות בחוק, עם תום התקופה המצוינת על הרישיון יש לחדש את הרישיון

רישיון זמני

רישיון זמני רישיון הניתן לתקופה הקצרה מהמועד המצויין בתקנות אך לא פחות משנה

רישיון זמני מטבעו

רישיון זמני מטבעו רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כגון אירוע חד פעמי

היתר זמני

·        היתר זמני היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000. רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת  במקרים הבאים:

·        נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.

·        חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.

·        הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם. ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד.
עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

מבנה רישיון העסק:

תנאים ברישיון:

·        תנאי מוקדם – תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק

·        תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק

·        תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק

·        לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי)

דגשים נוספים:

·        שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק

·        ביקורות יערכו בהתאם להחלטת נותני האישור גם לאחר קבלת רישיון העסק

·        ניהול עסק ללא רישיון מהוה עבירה על חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 ומהווה עילה לנקיטת צעדים כמתחייב בחוק

 

ניתן לקבל ייעוץ ולתאם פגישה עם מחלקת רישוי עסקים

[email protected] | 6620282 -08

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *