אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור

כתובת: בניין העירייה כיכר הנשיא 1 שדרות
שעות קבלת קהל: בכל שעות יום העבודה בתיאום מראש.

 

מבקרת העירייה: מירי גלס, הממונה על תלונות הציבור
טלפון: 08-6620236
מייל:
miribs@sederot.muni.il

 

סמכויותיו ותפקידיו של מבקר העירייה:

הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח דין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין, רשות מקומית מחויבת ע"פ חוק במינוי מבקר פנימי. תפקידיו וסמכויותיו של המבקר מוגדרים בפקודת העיריות: המבקר יבדוק באם פעולות העירייה ועובדיה נעשו ע"פ חוק, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון וכן יבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה. המבקר רשאי לבדוק כל תאגיד, מפעל , מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בכדי יותר מעשירית מתקציבה השנתי, לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתה. המבקר יקבע את תוכנית עבודתו ואת הדרכים לביצוע ביקורתו, ע"פ שיקול דעתו. העירייה מחויבת למסור למבקר כל מסמך , אשר לדעתו נחוץ לו לעבודת הביקורת. כמתחייב ע"פ חוק, דוח הביקורת השנתי מוגש אחת לשנה לראש העירייה. בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וייתן המלצותיו על תיקון הליקויים. הדו"ח השנתי מובא לדיון בועדת ביקורת ולאחר מכן לאישור במועצת העיר. בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדו"ח מתפרסם בציבור. מבקרת עיריית שדרות ממונה על תלונות הציבור ולכן גם מקבלת קהל. תלונות המגיעות למשרד המבקרת, נכללות במאגר המידע ונעשה בהן שימוש אם וכאשר מתבצעת ביקורת בתחום נושא התלונה.

עבור לתוכן העמוד