מכרז פומבי מספר 14/23- מתן שירותי ארכיב לעיריית שדרות

מכרז פומבי מספר 14/23– מתן שירותי ארכיב לעיריית שדרות

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 עיריית שדרות פונה בזאת בהליך לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מספר 14/23 למתן שירותי ארכיב לעיריית שדרות.

 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 16.7.23, שעה 15:00, לדוא"ל:  [email protected].

מועד אחרון להגשת הצעות: 3.8.23, עד השעה 15:00, ישירות לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין העירייה ברחוב חיים בר לב 6, קומה 2 בחדר מרכז ועדות העירייה. לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כאמור.

ניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת:  www.e-sderot.org.il